Zadzwoń i zamów:
792 453 543

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

8design.pl

 

I. PREAMBUŁA

 

Regulamin niniejszy ma na celu ułatwienie Klientom korzystania ze Sklepu Internetowego, umożliwienie Klientom uzyskania jak najszerszej wiedzy o przedmiocie przyszłej umowy zawartej ze Sprzedawcą, a także wskazanie Klientom na katalog ich uprawnień i obowiązków związanych z zawarciem Umowy. Regulamin skierowany jest do Konsumentów, chyba że co innego w sposób jednoznaczny wynika z jego treści. Powyższe założenia należy brać po uwagę dokonując wykładni postanowień Regulaminu.

 

II. SŁOWNICZEK

 

1. Sprzedawca (Usługodawca) – 8DESIGN Michalski Tomasz z siedzibą w Czermnie-Kolonii przy ul. Kolejowej 37 (26-260 Fałków), NIP: 6581981361, REGON: 260615770.

2. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

3. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona), a w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym – osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (małoletnia, która ukończyła lat 13 albo pełnoletnia ubezwłasnowolniona częściowo) oraz zgodę przedstawiciela ustawowego; ponadto: osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli podmioty te korzystają z Usługi.

4. Sklep Internetowy – strona internetowa Sprzedającego prowadzona pod adresem: www.8design.pl.

5. Usługa – świadczona przez Usługodawcę na rzez Usługobiorcy drogą elektroniczną usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną służąca dokonaniu Zamówienia (Formularz Zamówienia) albo mająca charakter marketingowy (Newsletter).

6. Formularz Zamówienia – Usługa przybierająca postać interaktywnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.8design.pl umożliwiająca złożenie przez Klienta Zamówienia na konkretny Towar, a także umożliwiająca dokonanie wyboru sposobu zapłaty.

7. Newsletter – Usługa marketingowa świadczona Usługobiorcy za jego uprzednią zgodą przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia oferta zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

9. Towar – rzecz ruchoma będąca w ofercie Sprzedawcy, stanowiąca przedmiot Umowy.

10. Umowa – zawarta między Klientem a Sprzedawcą umowa sprzedaży Towaru, będąca umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz jednocześnie sprzedażą konsumencką w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

III. USŁUGI

 

1. Za pośrednictwem sklepu internetowego Klient (Usługobiorca) ma dostęp do następujących nieodpłatnych Usług: Formularza Zamówienia oraz Newslettera.

2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy, jest nieodpłatne, nie wymaga logowania (tworzenia konta użytkownika) oraz rządzi się następującymi regułami:

a)     korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się na podstronie konkretnego Towaru poprzez wybranie cech Towaru (kolor, rozmiar, kierunek otwierania skrzydła drzwi, przeszklenie) oraz kliknięcie przycisku „Dodaj do Koszyka”,

b)     podstrona „Koszyk” umożliwia łączne zamówienie jednego lub większej ilości Towarów,

c)     podstrona „Koszyk” zawiera pole wyboru sposobu dostawy ze wskazaniem całkowitego kosztu dostawy (kurier – przedpłata, kurier – pobranie, odbiór osobisty),

d)     podstrona „Koszyk” zawiera pole wyboru sposobu płatności (platforma PayU, przelew bankowy, gotówka),

e)     zaznaczenie odpowiednich pól zgodnie z punktami c) i d) umożliwia przejście do kolejnej podstrony poprzez kliknięcie przycisku „Realizuj zamówienie”,

f)      podstrona „Realizacja zamówienia” zawiera interaktywne pola do uzupełnienia przez Usługobiorcę o dane osobowe oraz adresowe potrzebne do wykonania Umowy. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką „*” jest obligatoryjne.

g)     podstrona „Realizacja zamówienia” zawiera fakultatywne interaktywne pole „Chcę otrzymać fakturę VAT”, którego zaznaczenie aktualizuje aktywność pól do uzupełnienia o dane potrzebne do wystawienia faktury VAT,

h)     podstrona „Realizacja zamówienia” zawiera fakultatywne interaktywne pole „Chcę otrzymać przesyłkę na inny adres”, którego zaznaczenie aktualizuje aktywność pól do uzupełnienia o dane potrzebne do nadania przesyłki na adres inny niż wskazany zgodnie z punktem f) powyżej,

i)      podstrona „Realizacja zamówienia” zawiera fakultatywne interaktywne pole „Chcę otrzymywać Newsletter”, którego zaznaczenie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej (w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną) związanej z jego ofertą – na podany adres poczty elektronicznej Usługodawcy. Usługodawca może cofnąć zgodę w każdym czasie wysyłając stosowne oświadczenie woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, z którego wysyłana jest informacja handlowa lub pisemnie na adres Sprzedawcy (wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi),

j)      podstrona „Realizacja zamówienia” zawiera interaktywne pole „Zapoznałem /am się z treścią Regulaminu”,

k)     podstrona „Realizacja zamówienia” zawiera interaktywne pole „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją Umowy lub świadczeniem Usług”. Szczegółowe kwestie związane z ochroną danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności,

l)      wypełnienie pól obligatoryjnych umożliwia Usługobiorcy kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” finalizującego proces złożenia Zamówienia. Od tego momentu Klient (Usługobiorca) jest związany złożoną ofertą. Klient może cofnąć ofertę tylko przed potwierdzeniem Zamówienia w sposób w wskazany w punkcie IV ust. 5 poniżej (moment zawarcia Umowy).

3. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne. Newsletter świadczony jest przez czas nieoznaczony. Aktywacja i dezaktywacja Newslettera następuje w sposób wskazany w ust. 2 ppkt i) powyżej.

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług za pośrednictwem systemu informatycznego będącego w posiadaniu Usługodawcy:

a)     komputer (PC, Mac) lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet,

b)     dostęp do poczty elektronicznej,

c)     przeglądarka internetowa z obsługą plików Cookies oraz Javascript.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do:

a)     korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, z poszanowaniem praw (w tym: dóbr osobistych, praw własności intelektualnej) osób trzecich,

b)     podania danych (osobowych, adresowych i innych) zgodnych z prawdą pod rygorem bezskuteczności złożonego Zamówienia oraz z prawem Usługodawcy pozbawienia danego Usługobiorcy prawa korzystania z Usług oraz ze Sklepu Internetowego w przypadku celowego wprowadzenia Usługodawcy w błąd,

c)     niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

IV. ZAWARCIE ORAZ WARUNKI UMOWY

 

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje (w tym: opisy, parametry techniczne lub użytkowe, ceny) o Towarach zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Zamieszczone w Sklepie Internetowym ceny Towarów podane są w polskich złotych, zawierają wliczony podatek VAT oraz wszystkie inne ewentualne daniny publiczne. Ceny Towarów nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy. Klient ma możliwość zapoznania się z kosztem dostawy przed złożeniem Zamówienia na podstronie „Koszyk” (po wybraniu co najmniej jednego Towaru).

3. Klient jest związany swoją ofertą od momentu złożenia Zamówienia (kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie”). Klient może cofnąć ofertę w terminie oraz w sposób wskazany w punkcie III ust. 2 ppkt l) powyżej.

4. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu wprost oferty Klienta. Oświadczenie to przybiera formę wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres Klienta podany w Formularzu Zamówienia. Związanie ceną oznacza, że cena nie może ulec zmianie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie wiążących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Wiadomość przesłana Klientowi za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z ust. 4 powyżej zawiera link (adres internetowy), którego kliknięcie oznacza potwierdzenie Zamówienia.

6. Potwierdzenie Zamówienia zgodnie z ust. 5 powyżej wyznacza moment zawarcia Umowy. Sposób zawarcia Umowy pozwala zakwalifikować ją jako umowę zawieraną na odległość w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7. Wiadomość przesłana Klientowi za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z ust. 4 powyżej zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez:

a)     zamieszczenie Regulaminu w Sklepie Internetowym,

b)     przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 powyżej,

c)     doręczenie Klientowi pisemnego potwierdzenia informacji w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

d)     archiwizację w systemie informatycznym Sprzedawcy.

9. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

10. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin Promocji nie stanowi inaczej.

 

V. PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

 

1. Klient samodzielnie dokonuje wyboru jednego z następujących sposobów płatności:

a)     płatność gotówką przy odbiorze (płatność za pobraniem) osobie działającej w imieniu Sprzedawcy lub przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył transport Towaru,

b)     płatność przelewem bankowym na zasadzie przedpłaty na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy:

         8DESIGN Michalski Tomasz

         Raiffeisen POLBANK

56 1750 0009 0000 0000 2048 6748

c)       płatność za pośrednictwem usługi PayU (aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej www.payu.pl).

2. Dane dostawcy usługi PayU: PayU. S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 7792308495, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (sąd rejestrowy).

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a)     przesyłka kurierska,

b)     transport własny Sprzedawcy (przewidywany czas dostawy to ok. 7 dni roboczych) (dotyczy biokominków o dużym gabarycie),

c)     odbiór osobisty u Sprzedawcy (punkty odbioru: Kraków, Warszawa, Czermno po wcześniejszym uzgodnieniu dostępności).

2. Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy niezwłocznie po:

a)     jej zawarciu (dotyczy płatności przy odbiorze),

b)     zaksięgowaniu wpłaty ceny sprzedaży oraz ewentualnie również kosztu przesyłki (dotyczy płatności przelewem bankowym albo za pośrednictwem usługi PayU).

3. Całkowity termin realizacji zamówienia zwykle wynosi od 1 do 15 dni roboczych od dnia przystąpienia do realizacji zgodnie z ust. 2 powyżej i jest zależny m.in. od: sposobu płatności, sposobu dostawy, dostępności Towaru, indywidualnego lub standardowego charakteru Zamówienia.

4. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien ją rozpakować oraz sprawdzić stan oraz kompletność Towaru. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności z Umową należy, w obecności Kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie doręczony Sprzedawcy.

5. Zamówienia realizowane są według kolejności ich wpływu, aż do ewentualnego wyczerpania zapasów.

6. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT w przypadku Klientów, którzy zaznaczyli odpowiednie pole wypełniając Formularz Zamówienia).

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Klient może bez dodatkowych opłat odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

2. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia.

3. Ustawowy wymóg zwrotu Towaru w stanie niezmienionym Klient powinien brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o montażu Towaru.

4. Zwracany Towar powinien być opakowany w sposób zapobiegający uszkodzeniom w trakcie transportu, w miarę możliwości z użyciem opakowania zastosowanego przez Sprzedawcę. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową Towaru zakupionego przez Klienta w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a także w Kodeksie cywilnym.

2. Sprzedawca udziela dodatkowo rocznej gwarancji na wybrane Towary. Szczegółowe prawa i obowiązki stron Umowy wynikające z gwarancji zostały zamieszczone w sposób wyłączny w karcie gwarancyjnej wydawanej wraz z towarem.

3. Uprawnienia Klienta, o których mowa w ust. 1 oraz 2 nie wykluczają się. W szczególności zaś uprawnienia Klienta wynikające z gwarancji w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają oraz nie zawieszają uprawnień ustawowych, o których mowa w ust. 1 powyżej.

4. Zawiadomienia o niezgodności Towaru z Umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@8design.pl lub  pisemnie na adres Sprzedawcy.

5. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji, w celu ograniczenia kosztów postępowania reklamacyjnego oraz w celu jego usprawnienia, do zgłoszenia powinna być dołączona dokumentacja fotograficzna, jeżeli nie rodzi to dodatkowych kosztów po stronie Klienta.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie nieprzekraczającym 14 dni. Stanowisko Sprzedawcy wysyłane jest w formie tożsamej z formą zawiadomienia dokonanego przez Klienta zgodnie z ust. 4 powyżej, chyba że Klient wyrazi zgodę na wymianę korespondencji za pomocą poczty elektronicznej.

7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług lub z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@8design.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.

8. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 7 powyżej Usługobiorca powinien możliwie dokładnie opisać przedmiot reklamacji.

9. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji, o której mowa w ust. 7 powyżej w terminie nieprzekraczającym 14 dni. Stanowisko Usługodawcy wysyłane jest w formie tożsamej z formą reklamacji dokonanej przez Klienta zgodnie z ust. 7 powyżej, chyba że Klient wyrazi zgodę na wymianę korespondencji za pomocą poczty elektronicznej.

 

IX. STOSOWANIE REGULAMINU DO KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

Do Klientów niebędących Konsumentami stosuje się następujące zapisy Regulaminu: punkt I, punkt II z wyłączeniem ust. 10, punkt III, punkt IV z wyłączeniem ust. 6 i ust. 8, punkt V, punkt VI, punkt VIII z wyłączeniem zapisów dotyczących niezgodności towaru z umową, punkt X oraz punkt XI. Zdanie poprzednie należy interpretować zwężająco.

 

X. DANE OSOBOWE

 

Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane w celach , w zakresie i w oparciu o normy zamieszczone w Polityce Prywatności zamieszczonej w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy lub świadczenia Usługi skutkuje odmową zawarcia umowy. Każda osoba, czyjej dane osobowe przetwarza Sprzedawca (Usługodawca) ma prawo wglądu w ich treść, a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowy zakres uprawnień zamieszczony jest w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób prawem przewidziany za nieważne albo nieskuteczne nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu dokonania stosownej zmiany w Sklepie Internetowym z wyraźnym zaznaczeniem zmiany.

3. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Klientów na podstawie Regulaminu o treści obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. W szczególności zmiany nie będą miały wpływu na złożone już Zamówienia i zawarte już Umowy, zaś Regulamin po zmianach będzie miał zastosowanie wyłącznie do Zamówień złożonych po dniu jego zamieszczenia w Sklepie Internetowym.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2013 roku